Jobblyftet

Kommuner blir leverantör till Arbetsförmedlingen

När det blev klart att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och att en större del av myndighetens matchningsfunktion skall läggas ut på privata aktörer, uppstod snabbt diskussioner om huruvida den service Arbetsförmedlingen idag tillhandahåller skall kunna täckas i hela landet. 

I den plan som lagts fram för reformeringen påbörjades nedläggningen av totalt 132 Arbetsförmedlingskontor runt om i landet, vilket gjort att människor på mindre orter står helt utan stöd i sitt jobbsökande. Det är känt sen tidigare att privata aktörer etablerar sig på orter där det är gynnsamt – den logiken förstår vem som helst.

Eftersom stöd och matchning är en tjänst under ett valfrihetssystem kan Arbetsförmedlingen som upphandlande myndighet inte utfästa några garanterade volymer för de aktörer som etablerar sig. 

På så vis blir det svårt för privata jobbcoachföretag att förutse om en etablering på en mindre ort kan komma att bli lönsam. Problemet som uppstår blir att flera mindre orter kan komma att bli helt utan verksamheter och stöd för de personer som står utanför arbetsmarknaden. Större delen av hela norra Sverige blir föremål för den här problematiken.

Som lösning på det hela har förslag lagts fram om kommuners möjlighet att upphandla Arbetsförmedlingens tjänster. Det finns för- och nackdelar med en sådan lösning. För att säkra lokalnärvaro är det givet att kommunerna spelar en viktig roll, men kommuner liksom privata aktörer har inget intresse i att bedriva verksamheter som inte är lönsamma. Förvisso har de andra incitament kopplat till sin roll som just kommun: att erbjuda sina invånare den service som förväntas.

Vidare ska kommuner också säkerställa att de som går utan sysselsättning deltar i program för att lösa sin situation och göra sig förtjänta av ekonomiskt stöd. Det här, i kombination med att kommunerna har andra resurser att tillgå än vad en privat aktör många gånger har blir således svårt att konkurrera med för privata aktörer.

Reformeringen ska vidare genomföras för att arbetsmarknadsfrågor och matchning skall bedrivas effektivare med ett resultatfokuserat arbetssätt. Kommer kommunerna kunna anamma den roll som förväntas an en fristående aktör i innovativa lösningar för att öka sysselsättningen hos de som idag står utanför arbetsmarknaden? Eller kommer kommunerna istället ersätta rollen som trögflytande beslutsfattare på en marknad med mindre aktörer som faktiskt uppfyller sitt syfte – matchning på arbetsmarknaden.

Sammanfattningsvis: kommunernas roll kommer innebära en konkurrens om deltagare till tjänsten stöd- och matchning som blir svårt att mäta sig mot för mindre privata aktörer. Fördelarna finns givetvis; en lokal närvaro kan säkras där det för mindre aktörer inte är gynnsamt att bedriva verksamhet inom ett valfrihetssystem där myndigheten inte kan garantera några volymer.

Hur frågan kommer bedrivas arbetsmarkandspolitiskt blir vi snart varse om då Arbetsförmedlingen nu konstaterat att kommunerna kan bli leverantörer åt myndigheten. Karlshamns kommun är först ut i landet att upphandla tjänsten stöd och matchning. Inom snar framtid har vi alltså en annan spelplan att förhålla oss till och resultat kommer inte låta sig vänta. Uppföljning kommer!